ONLINE DISCRIMINATION POLICY

Healthmap Solutions Inc. complies with applicable Federal and State, including Washington, Civil Rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, gender identity, or religion. Healthmap Solutions Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, gender identity, or religion.

Healthmap Solutions Inc. provides 1) free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such large print written materials and access to TTY services and 2) free language services to people whose primary language is not English when those services are necessary to provide meaningful access, such as translated documents or oral interpretation.  

If you need these services, call 1-800-398-9319 or if you use a TTY, call 711.

If you believe that Healthmap Solutions Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, gender identity, or religion, you can file a grievance with: Complaints, Healthmap Solutions Inc., 4631 Woodland Corporate Blvd, Suite 201, Tampa, FL 33614 or via email to complaints@healthmapsolutions.com. If you need help filing a grievance, call 1-800-398-9319 or if you use a TTY, call 711.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

For Washington plan members: the Washington State Office of the Insurance Commissioner, electronically through the Office of the Insurance Commissioner Complaint portal available at https://www.insurance.wa.gov/file-complaint-or-check-your-complaint-status, or by phone at 800-562-6900, 360-586-0241 (TDD). Complaint forms are available at https://fortress.wa.gov/oic/onlineservices/cc/pub/complaintinformation.aspx. 

Multi-Language Interpreter Services

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-398-9319 (TTY: 711).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-398-9319 (TTY: 711)。

주의:   한국어를  사용하시는 경우,  언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.   1-800-398-9319  (TTY: 711)번으로  전화해  주십시오.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-398-9319  (TTY: 711).

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 800-398-9319 (رقم هاتف الصم والبكم: (TTY:711).

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-398-9319 (ATS : 711).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-800-398-9319 (TTY: 711).

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-398-9319 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-398-9319 (телетайп: 711).

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-800-398-9319 (TTY: 711).

DİKKAT:  Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  1-800-398-9319 (TTY: 711) irtibat numaralarını arayın.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-398-9319(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-398-9319 (TTY: 711).

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala  Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga  fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1- 800-398-9319.

PAKDAAR:  Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam.  Awagan ti 1-800-398-9319 (TTY: 711).

УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки.  Телефонуйте за номером 1-800-398-9319 (телетайп:  711).

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-398-9319 (TTY: 711).

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-800-398-9319 (TTY: 711).

D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-800-398-9319 (TTY: 711.)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-398-9319 (TTY: 711) تماس بگیرید.

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-800-398-9319 (TTY: 711)

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  Nazovite 1-800-398-9319 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).

FAKATOKANGA’I:  Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.  Telefoni mai 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-398-9319 (TTY: 711).

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-398-9319 (TTY: 711)។

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-398-9319 (መስማት ለተሳናቸው: 711).

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-398-9319 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel 1-800-398-9319 (TTY: 711).

ANOMPA PA PISAH:  [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla.   Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-800-398-9319  (TTY: 711)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-398-9319  (TTY: 711)

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-800-398-9319  (TTY: 711)

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-398-9319  (TTY: 711)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-398-9319  (TTY: 711) (հեռատիպ)՝

ATENCIÓ:  Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec.  Truqueu al 1-800-398-9319 (TTY o teletip: 711)

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-800-398-9319  (TTY: 711)

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRIAud; 1-800-398-9319  (TTY: 711)

ئاگاداری:  ئەگەر بە زمانی کوردی قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە.  پەیوەندی بە 1- 1-800-398-9319  (TTY: 711) بکە.

PERHATIAN:  Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis.  Hubungi 1-800-398-9319  (TTY: 711)

သတိျပဳရန္ – အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1-800-398-9319  (TTY: 711) သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။

శ్రద్ధ పెట్టండి:  ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.  1-800-398-9319  (TTY: 711) కు కాల్ చేయండి.

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-800-398-9319  (TTY: 711)

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-800-398-9319  टिटिवाइ: (TTY: 711)

ICITONDERWA:  Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu.  Woterefona 1-800-398-9319 (TTY: 711)

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1-800-398-9319  (TTY: 711)

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-800-398-9319 (TTY: ১ 711)

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں . 1-800-398-9319  (TTY: 711)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-800-398-9319  (TTY: 711)